Risk & Reward ระดับความเสี่ยงที่ควรรู้จักก่อนเริ่มลงทุน

Risk & Reward ระดับความเสี่ยงที่ควรรู้จักก่อนเริ่มลงทุน

          เมื่อเริ่มต้นการลงทุน สิ่งที่ทุกคนต่างต้องการจากการลงทุนคือ “ผลตอบแทน หรือ Reward” โดยทุก ๆ ผลตอบแทนมักจะมีความไม่แน่นอนที่เรียกว่า “ความเสี่ยง หรือ Risk” ของการลงทุนนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หลักการลงทุนนั้น ผลตอบแทนและความเสี่ยงจะแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวันนี้แอดมินจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์การลงทุนแต่ละชนิดกัน

         ความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์

การแบ่งความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 8 แบบ โดยเรียงจากความเสี่ยงน้อยไปยังความเสี่ยงมาก ดังนี้

 

  • ระดับ 1 กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนเฉพาะในประเทศ

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงต่ำ สถาบัน เช่น ธนาคาร รัฐบาลเป็นผู้กู้

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในไทย โดยลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

 

  • ระดับ 2 กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% โดยลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

 

  • ระดับ 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 80% โดยจะมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

 

  • ระดับ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน

 

  • ระดับ 5 กองทุนรวมผสม

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้

 

  • ระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 80% 

 

  • ระดับ 7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนเฉพาะในตราสารทุนบางหมวดอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 80% 

 

  • ระดับ 8 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

 

ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูงมาก

สินทรัพย์ที่ลงทุน : ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนหรือโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำมัน ทองคำ 

 

เมื่อเราเรียนรู้ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เราเลือกแล้ว จะทำให้ตัดสินใจวางแผนและเป้าหมายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละสินทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกัน ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็แตกต่างกันเช่นกัน การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

 

Source: SET

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.