รู้จัก odini

ลงทุนในกองทุนรวมโดยอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด ได้พัฒนาแอปพิลเคชันลงทุนในกองทุนรวมโดยอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อว่า odini (โอดีนี่) ลงทุนง่าย ได้ทุกคน — โดยการนำ Robo-advisor เข้ามาช่วยบริหารจัดการพอร์ตกองทุนรวมให้กับผู้ใช้ เริ่มตั้งแต่แนะนำพอร์ตการลงทุน จัดสัดส่วนของทรัพย์สินการลงทุน เลือกกองทุน กระจายความเสี่ยง และปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทบใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามระดับความเสี่ยงการลงทุนที่ผู้ใช้ยอมรับได้ นอกจากนี้ odini ยังได้รับใบอนุญาตให้บริการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายและเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้น เปลี่ยนทัศนคติ “คนรวยเล่นหุ้น คนจนเล่นหวย” ให้เป็น “ใครๆ  ก็สามารถลงทุนได้” ส่งเสริมและสร้างนิสัยการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย ให้รู้จักการจัดสรรเงินเพื่อการลงทุน เพื่อออม อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเป้าหมายยิ่งใหญ่ เราจึงได้รวบรวมคนทำงานที่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกัน มาช่วยกันพัฒนาและผลักดันจนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน odini ขึ้นมาโดยผู้ที่เป็นแกนนำสำคัญของแอปพลิเคชัน odini คือทีมผู้ก่อตั้งบริษัทนายหน้าหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัดนั่นเอง

ทีมผู้บริหาร

ชลเดช เขมะรัตนา

“ผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทค”
กรรมการบริษัท กรรมการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พสุ ลิปตพัลลภ

“นักการเงิน”
กรรมการบริษัท และกรรมการการลงทุน

ศรุดา พัฒนาหิรัญ

“นักบัญชีและนักกฏหมาย”
กรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฎิบัติงาน

ชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์

“นักพัฒนาโมเดลทางการเงินและผู้จัดการกองทุน”
กรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

กานต์ พูลเกษร

กรรมการบริษัท