ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม

ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 

เรื่อง การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลกองทุนรวม

 

อ้างถึง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562

 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52)  พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) ในอัตราภาษีร้อยละ 10

 

บริษัทฯ จึงขอเรียนมาเพื่อทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทุกแห่งจะเริ่ม ‘หักภาษี ณ ที่จ่าย’ เงินปันผลของท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป แม้ว่าจากเดิมหากท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ว่า “ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย” จากเงินปันผลไว้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น

 

ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้ที่มีฐานภาษีน้อยกว่า ร้อยละ 10 หรือ มีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี  สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้โดยการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Line @odiniapp หรือ โทร 02-0266222 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศประมวลรัษฎากร

Share on facebook Share on google Share on twitter Share on linkedin