ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (ในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการใน Odini Application ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ (ในที่นี้เรียกว่า “แอปพลิเคชัน”)

หากผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันนี้ หมายความว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอย่างใด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบในแอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศลงแอปพลิเคชัน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดหยุดใช้แอปพลิเคชันและกรุณาออกจากแอปพลิเคชันทันที

1. การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการกรอกใบสมัครขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน และตั้งรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) โดยในการเปิดบัญชีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะใช้บริการของบริษัทในการลงทุนโดยใช้แผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกโดยบริษัทเป็นผู้ให้คำแนะนำประกอบการเลือกแผนการลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN)  ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ชุดรหัสของตน หรือสามารถเข้าระบบออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของตนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากมีกรณีที่บุคคลใดได้ใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาทำรายการใด ๆ ในระบบออนไลน์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง และผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำกลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท  ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลอื่นใช้ชุดรหัสของตนในการเข้าแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงระงับการให้บริการบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตั้งค่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการบนแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวัตถุใดที่ผู้ใช้บริการทราบหรือควรจะได้ทราบว่ามีไวรัสหรือองค์ประกอบอันตรายต่อระบบ ต่อการให้บริการของบริษัทหรือต่อแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการบนแอปพลิเคชันโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยสากลทั่วไปในการใช้อินเตอร์เนตและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ

2. การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)

2.1 ในการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลแก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนด ระบุช่องทางในการชำระและรับเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน เช่น บัญชีธนาคารที่ต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) วันที่ต้องการให้ตัดเงิน ATS (ในกรณีเลือกลงทุนเป็นรายเดือน) และส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีโดยการถ่ายรูปเอกสาร โดยระบบจะใส่ลายน้ำให้กับรูปเอกสารและให้ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร จากนั้นระบบแสดงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและข้อมูลการเปิดบัญชีที่ผู้ใช้บริการกรอกเพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยกรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ระบบส่งให้ทาง sms

หลังจากผู้ใช้บริการยืนยันการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารในการเปิดบัญชี ในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วบริษัทจะทำการขอเปิดบัญชีโดยส่งต่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้เรียกว่า “บลจ.”)  ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี เมื่อบลจ.แจ้งผลการพิจารณามายังบริษัทแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการเปิดบัญชีให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือทาง email (แล้วแต่กรณี)

2.2 ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่า ในการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ถือเป็นการที่ผู้ใช้บริการขอเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี e-wallet”) ที่จะใช้เชื่อมระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ. ต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับรายละเอียดของบัญชี e-wallet สามารถดูได้ในข้อ 3 (บัญชี e-wallet)

2.3 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าผลการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นดุลพินิจของบริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้อง โดยในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี บริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money laundering law) และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Counter-terrorism financing law) ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการยอมรับผลของการพิจารณาโดยจะไม่โต้แย้งหรือร้องขอเหตุผลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

2.4 ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทในการสมัครขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี บริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เป็นสำคัญ

2.5 นอกจากการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ซึ่งบริษัทจัดให้ทำผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ใช้บริการและได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงของการลงทุนของตนเองแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าผลการทดสอบเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น การลงทุนตามแผนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของผู้ใช้บริการและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมิน และผู้ใช้บริการยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจลงทุนโดยการยืนยันแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง

3. บัญชี e-wallet

3.1 ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่าในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชี e-wallet ด้วย ทั้งนี้ บริษัทถือว่าการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นการที่ผู้ใช้บริการขอเปิดบัญชี e-wallet ที่จะใช้เชื่อมระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ.ต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ โดยบัญชี e-wallet นี้จะใช้ในการชำระเงินค่าซื้อ/รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนเช่น เงินปันผล และรับเงินค่าของขวัญ หรือรางวัลในการจัดรายการพิเศษของบริษัทหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ถ้ามี)

3.2 โดยการใช้บริการบัญชี e-wallet ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการบัญชี e-wallet ที่กำหนดโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด โดยผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

3.3 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัทในการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเปิดบัญชี e-wallet ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและดำเนินการเปิดบัญชี e-wallet จะกระทำโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

3.4 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบัญชี e-wallet มีไว้เพื่อเป็นช่องทางผ่านเงินลงทุนระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ.เท่านั้น โดยขั้นตอนการชำระเงินค่าซื้อ/รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชี e-wallet จะดำเนินการโดยระบบของบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ผู้ใช้บริการไม่สามารถเติมเงินเข้าไปในบัญชี e-wallet หรือโอนเงินในบัญชี e-wallet ไปยังบัญชีอื่น หรือดำเนินการอื่นใด นอกจากการถอนเงินที่ค้างอยู่ในบัญชี e-wallet โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.5 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การให้บริการบัญชี e-wallet ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี e-wallet กระทำโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด จะเป็นผู้ดำรงเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ บลจ. เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการซื้อและขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับจากบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ใช้บริการ และเมื่อ บลจ. ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือ ขายหน่วยลงทุนและโอนเงินเข้าบัญชี e-wallet ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการแล้ว บลจ. และบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี e-wallet

3.6 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีลงทุน บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการถืออยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่จำกัดเฉพาะในหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัท บัญชีลงทุนของผู้ใช้บริการจะถูกปิดควบคู่ไปกับบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ

3.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่มีการปรับสมดุลพอร์ตหรือทำธุรกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าสองล้านบาทต่อวัน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น และยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว

4. ความเสี่ยงในการลงทุนและคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

ความเสี่ยงในการลงทุน

ผู้ใช้บริการได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวกับการลงทุนตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

 1. ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

 1. ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน

ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนหรือตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนจากพอร์ตการลงทุนได้

 1. ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนหรือตามคำสั่งถอนการลงทุนของผู้ใช้บริการได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน คำเตือน/ข้อแนะนำ รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจยืนยันแผนการลงทุน  และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันในส่วน “แผนการลงทุน” โดยบริษัทจะนำเสนอ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเป็นคราวๆ ไปเมื่อได้รับข้อมูลจากบลจ.ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบลจ.ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้ง การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ใช้บริการอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ http://www.sec.or.th

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวม ข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน และข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี) มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ใช้บริการอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นตลอดจนผู้ใช้บริการอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุน รวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของผู้ใช้บริการหากถูกเรียกถามในอนาคต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจขอรับคู่มือภาษีได้ที่ บลจ. ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ใช้บริการอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะผู้ลงทุน

  1. บริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบลจ.มากกว่าหนึ่งแห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบลจ.ทุกแห่งที่บริษัทขายหน่วยลงทุนให้
  1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบลจ. ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากบลจ.หรือบริษัท  
  1. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านแอปพลิเคชัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ที่เกี่ยวข้อง
  1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน
  1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เป็นต้น
  1. หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ผู้ลงทุนสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
  1. หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้
 1. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบลจ.หรือบริษัท

5. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน

5.1 การลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะเป็นผู้ทำการลงทุนแทนผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เพียงยืนยันแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและกลุ่มรายชื่อกองทุนที่บริษัทแนะนำเพื่อเริ่มลงทุนและกำหนดวงเงินลงทุน/สั่งถอนเงินที่ได้จากการลงทุน บริษัทจะใช้ระบบ Robo-advisor เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย ตลอดจนคำนวณสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการยืนยันไว้และส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไปยังบลจ.ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจะดำเนินการตัดเงินผ่านระบบ ATS ผ่าน e-wallet

ในกรณีที่ตัดเงินค่าซื้อหรือทำการขายหน่วยลงทุนสำเร็จ ระบบจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล หรือแอปพลิเคชัน

เมื่อมีการขายหน่วยลงทุน บริษัทจะแจ้งวันที่โดยประมาณที่เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า อาจเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อกองทุนครบทุกรายชื่อตามที่บริษัทแนะนำ เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนมีไม่เพียงพอในการการจัดสรรพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation)  อันเนื่องมาจากเงื่อนไขการซื้อกองทุนของแต่ละ บลจ. เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อ เป็นต้น หรือเนื่องจากการจัดสรรน้ำหนักของการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือก

5.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิยอมรับหรือไม่ยอมรับแผนการลงทุนตามที่บริษัทเสนอให้ก็ได้ การพิจารณายอมรับ ปรับเปลี่ยน หรือปฏิเสธแผนการลงทุนดังกล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุนได้ตลอดเวลา การปรับแผนการลงทุนรวมถึงการกำหนดวงเงินลงทุน และการเลือกวิธีการตัดเงินลงทุน โดยระบบจะส่งรหัส OTP ให้ผู้ใช้บริการกรอกเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือปรับแผนการลงทุนในแต่ละครั้ง จากนั้นระบบจะแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุนไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล หรือแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่การปรับแผนการลงทุนเป็นผลให้มีการลงทุนในกองทุนที่เสนอขายโดยบลจ. รายที่ผู้ใช้บริการไม่เคยลงทุนไว้เดิม ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า บริษัทจะดำเนินการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบลจ. ดังกล่าวเพิ่มเติม และผลสำเร็จในการลงทุนในกองทุนที่เสนอขายโดยบลจ. ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมนี้

ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการดำเนินการตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้ยืนยันไว้นี้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจลงทุนโดยยืนยันแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการใช้ประโยชน์) หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการลงทุน

5.3 เอกสารประกอบการลงทุน

ก่อนตัดสินใจยืนยันแผนการลงทุน ผู้ใช้บริการต้องอ่านทำความเข้าใจข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนของบลจ.ต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของบลจ.ได้จากการตรวจสอบแผนการลงทุน ซึ่งจะแสดงรายชื่อกองทุนทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการจะลงทุนหรือลงทุนอยู่ในขณะนั้น และผู้ใช้บริการสามารถคลิกเพื่อตรวจดูเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะไม่ยกเหตุที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นเหตุปฎิเสธเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการลงทุนใดๆ โดยบริษัทเพื่อผู้ใช้บริการ

5.4 วิธีการตัดเงินลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการตัดเงินลงทุนได้ โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การตัดเงินเป็นรายครั้งสำหรับการลงทุนแต่ละครั้ง และการตัดเงินอัตโนมัติเป็นรายเดือนทุกเดือนในจำนวนที่ผู้ใช้บริการกำหนด โดยบริษัทจะทำการตัดเงินในวันที่ผู้ใช้บริการระบุเลือกไว้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการเลือกวิธีการตัดเงินอัตโนมัติเป็นรายเดือน ผู้ใช้บริการยังคงสามารถเลือกปิดการตัดเงินอัตโนมัติได้ในเดือนที่ไม่ต้องการลงทุน

5.5 เวลาสิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อขาย (cut-off time)

ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่า ในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทกำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อขายของบริษัท ณ เวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ โดยคำสั่งซื้อขายที่ส่งหลังเวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ จะถูกตัดไปเป็นรายการลงทุนที่บริษัทจะกระทำในวันทำการถัดไป

5.6 การแจ้งผลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะทำการแจ้งผลสำเร็จจากการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชันหรืออีเมล ทั้งนี้ระยะเวลาในการแจ้งผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแต่ละ บลจ. ที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่ ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารการยืนยันการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจาก บลจ. ในรูปแบบจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บลจ.

6.ช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขาย

6.1 การชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะดำเนินการผ่านบัญชี e-wallet ที่ผู้ใช้บริการเปิดไว้ โดยในการชำระเงินค่าซื้อ ระบบจะทำการตัดบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการผ่านระบบ ATS โอนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการก่อนจะโอนให้แก่บลจ.ที่เกี่ยวข้อง และในการรับเงินค่าขาย บลจ.จะโอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ จากนั้นระบบจะใช้เงินค่าขายดังกล่าวและประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการลงทุนในการดำเนินการลงทุนซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ (ในกรณีที่การขายเป็นผลมาจากการสั่งถอนเงินลงทุนโดยผู้ใช้บริการ) ทั้งนี้ กระบวนการส่งคำสั่งและการโอนเงินค่าซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ถือเงินของผู้ใช้บริการ เนื่องจากในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน การตัดเงินจะตัดเป็นรายครั้ง และเมื่อหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการแล้วเงินจะถูกส่งผ่านบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ ไปยังบลจ.ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีกรณีที่โอนเงินเก็บไว้ในบัญชี e-wallet หรือบัญชีธนาคารของบริษัทก่อนแต่อย่างใด  และในการรับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน เมื่อได้รับเงินเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนซื้อหน่วยลงทุนรายการต่อไปแทนผู้ใช้บริการ หรือ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ผูกอยู่กับบัญชี e-wallet (ในกรณีที่การสั่งขายเป็นผลมาจากการสั่งถอนเงินลงทุนโดยผู้ใช้บริการ) โดยกรณีที่เงินจะถูกเก็บไว้ในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการจะมีเพียงกรณีดังต่อไปนี้

6.2.1 รับเงินค่าซื้อหรือค่าขายคืนเข้าในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ แล้วบริษัทไม่สามารถทำรายการลงทุนต่อได้ในวันเดียวกัน เนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อ/ขายกระทำลงไม่ทันก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ หรือติดวันหยุดกองทุนรวม หรือบลจ. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายเงิน หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

6.2.2 รับเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่ และบริษัทไม่สามารถทำการลงทุนต่อได้ทันที เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหรือ บลจ.

    

6.2.3 รับเงินที่เป็นค่าของขวัญ หรือรางวัลจากการจัดรายการพิเศษเข้าในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ สำหรับเงินดังกล่าวที่ถูกเก็บไว้ในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ

6.3 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการรับเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่อาจรับเงินเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการตามข้อ 6.2.2 หรือรับเป็นเช็คระบุชื่อผู้ใช้บริการ หรือรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บลจ.

6.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่ระบบของธนาคารที่ผู้ใช้บริการเลือกผูกกับบัญชี e-wallet เพื่อใช้ตัดเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเกิดขัดข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อันอาจส่งผลให้การตัดเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารหรือการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเข้าสู่บัญชีธนาคารเกิดความล่าช้า บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยไม่รอช้า และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดไม่ว่ากรณีใดจากการขัดข้องของระบบธนาคารดังกล่าว

7. การถอนเงินลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนเงินที่ได้รับจากการลงทุนโดยการสั่งขายหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เพียงระบุจำนวนเงินที่ต้องการ (และวันที่ต้องการรับเงิน หากเป็นกรณีการถอนแบบด่วนที่สุด)  บริษัทจะประมวลผลว่าจะต้องดำเนินการขายกองทุนกองใดและในสัดส่วนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อพยายามคงสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้ยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด และตามความเหมาะสมอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทว่าเปรียบเสมือนเป็นคำสั่งขายของผู้ลงทุนเองโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

7.1 วิธีการถอนเงินลงทุน

7.1.1 การถอนแบบปกติ

ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการ  บริษัทจะดำเนินการประมวลผลผ่าน Robo-advisor และจะดำเนินการเลือกขายกองทุนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสัดส่วนการจัดสรรพอร์ต (Asset Allocation) และผลการดำเนินงานเป็นสำคัญโดยผู้ใช้บริการจะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการหลังจากส่งคำสั่งถอนเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เวลา 5 วันทำการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น ตรงกับวันหยุดกองทุนรวม หรือบลจ. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายเงิน หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน หรืออีเมล

7.1.2 การถอนแบบด่วนที่สุด

ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการ บริษัทจะดำเนินการขายกองทุนโดยเริ่มจากกองทุนซึ่งมีวันกำหนดชำระเงินค่าขายเร็วที่สุด และจะดำเนินการขายกองทุนต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการลงทุนอยู่จนกว่าจะได้เงินค่าขายครบตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยผู้ใช้บริการจะทยอยได้รับเงินทั้งหมดภายใน 5 วันทำการหลังจากส่งคำสั่งถอนเงินลงทุน ทั้งนี้ หากมีกองทุนที่มีวันกำหนดชำระเงินค่าขายพร้อมกัน ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการตัดสินใจเลือกขายกองทุนใดก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับการโอนเงินค่าขาย ระบบจะทยอยดำเนินการโอนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจะโอนเงินค่าขายให้แก่ผู้ใช้บริการทันทีเมื่อได้รับเงินค่าขายจากการขายกองทุนแต่ละกอง

7.2 จำนวนเงินลงทุนที่ถอน

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการถอนได้ โดยระบุจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการถอน หรือระบุให้ถอนเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนหรือที่สามารถถอนได้ในขณะที่ส่งคำสั่งถอนการลงทุน

7.3 มูลค่าของเงินลงทุนและเวลาที่ได้รับ

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า มูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับจากการขายจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าที่ระบบแสดง ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการสั่งขาย ทั้งนี้ มูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับและเวลาที่จะได้รับเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนและบลจ.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขายกองทุนได้สำเร็จ

7.4 การถอนเงินลงทุนกรณีสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนเงินลงทุนโดยการสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการยังไม่ครบตามที่กำหนดเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองนั้น ๆ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันในขณะที่ผู้ใช้บริการส่งคำสั่งขายดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงยืนยันที่จะสั่งขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ใช้บริการอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้ใช้บริการอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอรับได้จากบลจ.ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน หรือในกรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนมาจากบริษัทอื่นให้ถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ หรือวันที่โอนหน่วยลงทุนมา (ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการแจ้งวันที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว)

7.5 การสั่งขายหน่วยลงทุนกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัท

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการสั่งขายหน่วยลงทุนกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยไม่ดำเนินการสั่งขายผ่านช่องทางการถอนเงินลงทุนของบริษัท ในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่สามารถทราบได้ถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว และผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว

8. การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) และการขายกองทุนที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ (Fund Monitoring)

Portfolio Rebalancing ในแต่ละเดือน ในกรณีที่บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการมีเงินลงทุนในพอร์ตถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้บริการมีน้ำหนักการลงทุนเบี่ยงเบนออกไปจากพอร์ตการลงทุนที่แนะนำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบ Robo-advisor จะทำการแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน โดยการพิจารณาขายสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ โดยใช้กองทุนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในสินทรัพย์นั้นที่ผู้ใช้บริการถือครองอยู่เป็นตัวแทนในการขาย และดำเนินการซื้อกองทุนใหม่ทดแทน เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด

Fund Monitoring ในแต่ละเดือน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการถือครองกองทุนที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบ Robo-advisor จะทำการแนะนำให้ผู้ใช้บริการพิจารณาขายคืนกองทุนเหล่านั้น และดำเนินการซื้อกองทุนใหม่ทดแทน เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งกลุ่มรายชื่อกองทุนที่บริษัทแนะนำ (Recommended Funds) และการจัดสรรน้ำหนักของพอร์ตที่บริษัทแนะนำ (Recommended Asset Allocation) ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการต้องทำการยืนยันหรือปฎิเสธ เพื่อการปรับพอร์ตการลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชัน ภายในวันทำการที่บริษัทกำหนดหลังจากการแจ้งดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปฏิเสธหรือไม่ตอบรับว่าจะยืนยันหรือปฏิเสธภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะไม่ดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุน

9. การรับส่งข้อมูลผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับข้อตกลง คำบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ (รวมเรียกว่า “คำบอกกล่าว”) ที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อ้างถึงจากบริษัทโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยทางอีเมล หรือการประกาศคำบอกกล่าวบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงว่าคำบอกกล่าวทั้งหลายที่บริษัทประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้ทำการติดต่อสื่อสารนั้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดซึ่งไม่สามารถยินยอมรับคำบอกกล่าวโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

เมื่อมีการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่งหรือข้อความหรือคำบอกกล่าวจากบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากอีเมลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง การแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นการกระทำแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ และผู้ใช้บริการตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจแจ้งต่อบริษัทเพื่อขอยกเลิกหรือแก้ไขการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าว  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวให้ตามคำขอของผู้ใช้บริการ แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขตามคำขอดังกล่าว

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสมัครใช้บริการหรือการดำเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับ ยืนยันข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างผู้ใช้บริการ บริษัท และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับรองว่าบันทึกหลักฐาน หรือเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่บริษัทและ/หรือผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับในการมีผลผูกพันของการดำเนินการดังกล่าว และจะไม่ปฎิเสธหรือโต้แย้งการมีผลบังคับใช้ของการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าในประการใดๆ ทั้งสิ้น

10. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ

10.1 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่า ในการให้บริการ บริษัทเป็นเพียงนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้บริการแนะนำการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการผ่าน Robo-advisor โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้ออกหน่วยลงทุนเอง หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการลงทุนแทนผู้ใช้บริการนั้นออกโดย บลจ.ที่เกี่ยวข้อง

10.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ได้รับประกันผลการลงทุนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการลงทุนโดยผ่านแผนการลงทุนและการจัดสรรการลงทุนโดยระบบ Robo-advisor หรือคำแนะนำหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับผ่านแอปพลิเคชัน

10.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ ซื้อหน่วยลงทุนของบริษัท มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ

11. การมอบอำนาจ

ผู้ใช้บริการตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งตัดเงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชี e-wallet และการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบลจ.และบุคคลที่เกี่ยวข้องแทนผู้ใช้บริการ  โดยผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการยืนยันไว้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตามธุรกรรมดังกล่าวที่บริษัทได้กระทำไปแทนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกรรมการลงทุนโดยบริษัทแทนผู้ใช้บริการ เสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ดำเนินธุรกรรมด้วยตนเอง

12. ข้อจำกัดของหน่วยลงทุนที่สามารถลงทุนได้

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า หน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการสามารถลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหรือจัดให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการสามารถลงทุนได้จะไม่รวมหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured notes) หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นที่มีความซับซ้อน หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ ที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับผู้ใช้บริการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

13. ค่าบริการ

ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตรา 20 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักชำระค่าบริการดังกล่าวเป็นรายปีจากบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ โดยวิธีการคำนวณค่าใช้บริการและการหักค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่บริษัทประกาศกำหนด

14. ข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิด

14.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ จากการลงทุน เว้นแต่เป็นผลจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อหรือกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบริษัทเฉพาะเหตุที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของบริษัทตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะจำกัดความรับผิดไว้เพียงไม่เกินจำนวนเงินรายรับจริงย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุ ที่บริษัทได้รับแล้วจาก บลจ. ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ใช้บริการรายนั้นๆ ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท

14.2 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือจัดให้โดยบริษัทซึ่งบริษัทได้มาจากหน่วยงานที่สาม เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฏหมาย บริษัทไม่รับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและตกลงยอมรับว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเอง หรือจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานที่สามแต่ถูกเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุน

14.3 การใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องนี้ต้องการการเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุดังกล่าว อาจเกิดการรบกวนจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ การหยุดปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอนติไวรัส ฯลฯ รวมถึงเหตุอื่นๆ อาทิ ความขัดข้อง ความไม่เข้ากัน หรือความผิดพลาดทางด้านเครือข่าย เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อการ และมาตรการการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การที่บริการถูกรบกวนหรือหยุดลง ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การไม่ได้ส่งข้อมูล การส่งข้อมูลผิด ความเสียหายของข้อมูล การถูกทำลายของข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การที่ไม่อาจจะดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การที่ไม่อาจดำเนินการตามที่ร้องขอภายในเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเหล่านี้เป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยบริษัท รวมถึงสาขา ฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน พนักงาน หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของบริษัท จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ จากการดังกล่าวทั้งสิ้น

14.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเมื่อบริษัทได้ดำเนินการไปตามการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทได้รับจากบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากอีเมลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน  บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการใช้ประโยชน์) หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัทผ่านแอปพลิเคชัน

15. ระยะเวลาของการใช้บริการและการเลิกสัญญา

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันหรือแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางอีเมล โดยบริษัทจะทำการถอนเงินลงทุนทั้งหมดของผู้ใช้บริการและดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้บริการ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และบัญชี e-wallet และดำเนินการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การถอนเงินลงทุนทั้งหมดตามคำสั่งปิดบัญชีของผู้ใช้บริการให้ถือเสมือนคำสั่งขายกองทุนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท โดยไม่จำกัดแต่การซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

16. คำรับรองและคำยืนยันของผู้ใช้บริการ

ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและคำยืนยันดังต่อไปนี้

16.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้บริการจากบริษัทผ่านทางแอปพลิเคชัน และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ

16.2 การเข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่ผู้ใช้บริการสามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อจำกัดตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ และได้ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่ออนุมัติการเข้าทำ การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การส่งมอบเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามข้อตกลงและเงื่อนไข

16.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศใดๆ ไม่เป็นผู้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายประเทศใด ๆ และไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีความหรืออยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายใดๆ อันจะกระทบต่อการบังคับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ต่อผู้ใช้บริการ

16.4 การลงทุนผ่านแอปพลิเคชันโดยผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนที่จะเปิดกับบริษัทนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง และเงินที่ผู้ใช้บริการใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย

16.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และขั้นตอนวิธีปฏิบัติอื่นๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดรอบคอบและได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

16.6 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่แจ้งไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบตามกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทพบว่าข้อมูลใดที่ผู้ใช้บริการแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขและระเบียบของบริษัท และ/หรือถือว่าผู้ใช้บริการผิดสัญญา ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือผู้ใช้บริการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทโดยมิได้ทำการแจ้งให้บริษัททราบในทันที ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

17. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้บริษัทในความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่บริษัทและ/หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้ให้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท (“ผู้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) ได้รับ/อาจจะได้รับจากการเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการทวงถามหรือฟ้องร้องของบุคคลอื่นที่ให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ อันเนื่องจาก (1) การที่ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือกระทำการใดๆ โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (2) ส่วนใดๆ ของเนื้อหา ข้อมูล คำสั่ง ของผู้ใช้บริการหรือที่ให้โดยผู้ใช้บริการ หรือ (3) การที่ผู้ใช้บริการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือการกระทำการอื่นใดของผู้ใช้บริการที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

18. การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

18.1 หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อแจ้งข้อร้องเรียนกับบริษัทได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านแผนกบริการลูกค้าของบริษัท

18.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งข้อร้องเรียนด้วยวาจา เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้ใช้บริการลงนามยืนยันความถูกต้องในข้อร้องเรียนดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 62/2552 เรื่อง การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ในกรณีการร้องเรียนด้วยวาจา

18.3 เมื่อบริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุตินั้น โดยผ่านช่องทางอีเมล

19. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ประเทศ อายุและวันเดือนปีเกิด เป็นต้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้บริการ และเพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้เพื่อ (1) ส่งเสริมการขายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ (2) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการ (3) สร้างและจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน (4) สื่อสารกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการสำรวจ แผนการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนออื่นๆ (5) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายของบริษัท (6) เปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ หรือ (7) เมื่อบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะทำการเปิดเผย เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือโดยเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเป็นที่ต้องสงสัย นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นใดซึ่งบริษัทได้ให้คำบอกกล่าวเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับ บริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการในนามของบริษัทตามคำสั่งของบริษัท บลจ. ผู้ดำเนินการระบบการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการ e-wallet หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นเพื่อการให้บริการหรือดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท หากมีการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศที่บริษัทได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตั้งแต่แรก

20. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเพจ (Pages) ต่างๆ ภายนอกแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และเพจของบริษัท หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และเพจของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ตัวเชื่อมโยง (Links) ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัท หรือบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัทไม่ได้ให้การสนับสนุนเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าที่อ้างถึง การที่ผู้ใช้บริการทำการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบแต่ประการใดที่จะต้องตรวจสอบหรือประเมินเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน และบริษัทไม่ได้รับประกันข้อเสนอใดๆ ของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมอย่างถี่ถ้วน

21. การปฏิเสธการรับประกัน

ผู้ใช้บริการตกลงว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชันนี้ได้นำเสนอแบบ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้จะปลอดไวรัสและการโจรกรรมข้อมูล และไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างไม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด

22. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค เครื่องหมาย ปุ่มไอคอน ภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการรวบรวมและการจัดโครงสร้างสิ่งดังกล่าว ตลอดจนบริการ ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวหรือบริษัทในเครือ พันธมิตร หรือผู้ให้อนุญาตของบริษัท และผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

บริษัทอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส่วนตัวเท่านั้น การให้อนุญาตไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะ (1) เผยแพร่ต่อ แจกจ่ายต่อ ส่ง ขาย ให้อนุญาต หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด (2) ใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมดโดยประการใดๆ นอกจากการใช้เพื่อรับบริการจากบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (3) ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานสืบเนื่องใดๆ จากแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด (4) รวบรวมข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น (5) ใช้เมตาแท็ก (Meta tags) หรือ “ข้อความซ่อน” (Hidden text) อื่นใดซึ่งใช้เนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด หรือ (6) ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต (Robots) สไปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงจะต้องรักษาคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของทั้งหมดที่อยู่บนแอปพลิเคชัน หรือแนบมากับหรือรวมอยู่ในแอปพลิเคชันไว้ โดยไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ ทำซ้ำ ขาย เข้าถึง แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากบริษัท เว้นแต่จะเป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในการให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

23. การไม่สละสิทธิตามสัญญา

การเพิกเฉย หรือความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วนไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผัน หรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผัน หรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

24. การบอกกล่าว

ผู้ใช้บริการตกลงว่า การบอกกล่าวหรือการแจ้งข้อความใด ๆ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบรรดาหนังสือทวงถาม คำบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใด หากบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน รวมไปถึงการให้คนนำส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้โดยชอบหรือไม่ และแม้หากส่งไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่พบสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการบอกกล่าวดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

หากกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางในการติดต่ออื่นใด ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

25. โมฆะแยกส่วน

กรณีที่ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาตกลงให้ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาจนกว่าจะมีการเลิกสัญญา

26. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย