ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ (ในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) จะใช้บังคับในการเข้าถึงและใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการใน Odini Application ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบออนไลน์ (ในที่นี้เรียกว่า “แอปพลิเคชัน”)

หากผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันนี้ หมายความว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอย่างใด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบในแอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะถือว่ามีผลตั้งแต่วันที่ประกาศลงแอปพลิเคชัน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไปถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดหยุดใช้แอปพลิเคชันและกรุณาออกจากแอปพลิเคชันทันที

1. การเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการกรอกใบสมัครขอเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ และตั้งรหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) โดยในการเปิดบัญชีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะใช้บริการของบริษัทในการลงทุนโดยใช้แผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกโดยบริษัทเป็นผู้ให้คำแนะนำประกอบการเลือกแผนการลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษารหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ชุดรหัสของตน หรือสามารถเข้าระบบออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของตนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากมีกรณีที่บุคคลใดได้ใช้รหัสผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาทำรายการใด ๆ ในระบบออนไลน์แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง และผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำกลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลอื่นใช้ชุดรหัสของตนในการเข้าแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันที ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงระงับการให้บริการบัญชีผู้ใช้บริการชั่วคราว
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาประเภท ลักษณะ การตั้งค่า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงการให้บริการบนแอปพลิเคชัน
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ หรือวัตถุใดที่ผู้ใช้บริการทราบหรือควรจะได้ทราบว่ามีไวรัสหรือองค์ประกอบอันตรายต่อระบบ ต่อการให้บริการของบริษัทหรือต่อแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการบนแอปพลิเคชันโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยสากลทั่วไปในการใช้อินเตอร์เนตและระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ

2. การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนและการทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)

2.1 ในการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลแก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนด ระบุช่องทางในการชำระและรับเงินค่าซื้อและขายหน่วยลงทุน เช่น บัญชีธนาคารที่ต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) วันที่ต้องการให้ตัดเงิน ATS (ในกรณีเลือกลงทุนเป็นรายเดือน) และส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีโดยการถ่ายรูปเอกสาร โดยระบบจะใส่ลายน้ำให้กับรูปเอกสารและให้ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร จากนั้นระบบแสดงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและข้อมูลการเปิดบัญชีที่ผู้ใช้บริการกรอกเพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยกรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ระบบส่งให้ทาง sms
หลังจากผู้ใช้บริการยืนยันการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารในการเปิดบัญชี ในกรณีที่ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วบริษัทจะทำการขอเปิดบัญชีโดยส่งต่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวข้อง (ในที่นี้เรียกว่า “บลจ.”) ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี เมื่อบลจ.แจ้งผลการพิจารณามายังบริษัทแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการเปิดบัญชีให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือทาง email (แล้วแต่กรณี)

2.2 ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่า ในการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ถือเป็นการที่ผู้ใช้บริการขอเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี e-wallet”) ที่จะใช้เชื่อมระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ. ต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับรายละเอียดของบัญชี e-wallet สามารถดูได้ในข้อ 3 (บัญชี e-wallet)

2.3 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าผลการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นดุลพินิจของบริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้อง โดยในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี บริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-money laundering law) และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Counter-terrorism financing law) ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการยอมรับผลของการพิจารณาโดยจะไม่โต้แย้งหรือร้องขอเหตุผลใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

2.4 ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัทในการสมัครขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี บริษัทและบลจ.ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เป็นสำคัญ
2.5 นอกจากการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ซึ่งบริษัทจัดให้ทำผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ใช้บริการและได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบผลการประเมินและระดับความเสี่ยงของการลงทุนของตนเองแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่าผลการทดสอบเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น การลงทุนตามแผนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเองซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินของผู้ใช้บริการและอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่ได้รับตามแบบประเมิน และผู้ใช้บริการยินยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจลงทุนโดยการยืนยันแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมิน ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนนั้นเอง

3. บัญชี e-wallet

3.1 ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่าในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชี e-wallet ด้วย ทั้งนี้ บริษัทถือว่าการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นการที่ผู้ใช้บริการขอเปิดบัญชี e-wallet ที่จะใช้เชื่อมระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ.ต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ โดยบัญชี e-wallet นี้จะใช้ในการชำระเงินค่าซื้อ/รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนเช่น เงินปันผล และรับเงินค่าของขวัญ หรือรางวัลในการจัดรายการพิเศษของบริษัทหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ถ้ามี)

3.2 โดยการใช้บริการบัญชี e-wallet ซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการบัญชี e-wallet ที่กำหนดโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด โดยผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

3.3 ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัทในการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการเปิดบัญชี e-wallet ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาและดำเนินการเปิดบัญชี e-wallet จะกระทำโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

3.4 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบัญชี e-wallet มีไว้เพื่อเป็นช่องทางผ่านเงินลงทุนระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการกับบัญชีของบลจ.เท่านั้น โดยขั้นตอนการชำระเงินค่าซื้อ/รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชี e-wallet จะดำเนินการโดยระบบของบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด ผู้ใช้บริการไม่สามารถเติมเงินเข้าไปในบัญชี e-wallet หรือโอนเงินในบัญชี e-wallet ไปยังบัญชีอื่น หรือดำเนินการอื่นใด นอกจากการถอนเงินที่ค้างอยู่ในบัญชี e-wallet เข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้เชื่อมต่อไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.5 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การให้บริการบัญชี e-wallet ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี e-wallet กระทำโดยบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด จะเป็นผู้ดำรงเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ บลจ. เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดการซื้อและขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับจากบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ใช้บริการ และเมื่อ บลจ. ได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือ ขายหน่วยลงทุนและโอนเงินเข้าบัญชี e-wallet ให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการแล้ว บลจ. และบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี e-wallet

3.6 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีลงทุน บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการถืออยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่จำกัดเฉพาะในหน่วยลงทุนที่อยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัท บัญชีลงทุนของผู้ใช้บริการจะถูกปิดควบคู่ไปกับบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ

3.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่มีการปรับสมดุลพอร์ตหรือทำธุรกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าสองล้านบาทต่อวัน ผู้ใช้บริการตกลงที่จะทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้น และยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าว

4. ความเสี่ยงในการลงทุนและคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

ความเสี่ยงในการลงทุน

ผู้ใช้บริการได้พิจารณารับทราบและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวกับการลงทุนตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

1. ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

2. ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อมต่อราคาหน่วยลงทุน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนหรือตามจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนจากพอร์ตการลงทุนได้

4. ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย
ในการซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนหรือตามคำสั่งถอนการลงทุนของผู้ใช้บริการได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี นโยบายการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน คำเตือน/ข้อแนะนำ รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจยืนยันแผนการลงทุน  และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันในส่วน “แผนการลงทุน” โดยบริษัทจะนำเสนอ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเป็นคราวๆ ไปเมื่อได้รับข้อมูลจากบลจ.ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบลจ.ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้ง การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ใช้บริการอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ http://www.sec.or.th
ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวม ข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน และข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษี) มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ใช้บริการอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นตลอดจนผู้ใช้บริการอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุน รวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของผู้ใช้บริการหากถูกเรียกถามในอนาคต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการอาจขอรับคู่มือภาษีได้ที่ บลจ. ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ใช้บริการอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
สิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะผู้ลงทุน
1. บริษัทสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบลจ.มากกว่าหนึ่งแห่งได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบลจ.ทุกแห่งที่บริษัทขายหน่วยลงทุนให้
2. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบลจ. ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน โดยสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากบลจ.หรือบริษัท
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านแอปพลิเคชัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน
5. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่บริษัทอาจได้รับจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เป็นต้น
6. หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ผู้ลงทุนสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายระบุไว้
8. ผู้ลงทุนมีสิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบลจ.หรือบริษัท

5. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน

5.1 การลงทุน
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะเป็นผู้ทำการลงทุนแทนผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เพียงยืนยันแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกด้วยตนเอง ซึ่งแผนการลงทุนจะประกอบไปด้วยกลุ่มรายชื่อหน่วยลงทุน และสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ที่บริษัทแนะนำเพื่อใช้เริ่มลงทุนและกำหนดวงเงินลงทุน/สั่งถอนเงินที่ได้จากการลงทุน บริษัทจะใช้ระบบ Robo-advisor เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย ตลอดจนคำนวณสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการยืนยันไว้และส่งคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไปยัง บลจ.ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการซื้อหน่วยลงทุน ทางระบบจะดำเนินการตัดเงินด้วยระบบ ATS ผ่าน e-wallet
ในกรณีที่ตัดเงินค่าซื้อหรือทำการขายหน่วยลงทุนสำเร็จ ระบบจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล หรือแอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นแล้วแต่บริษัทจะกำหนด
เมื่อมีการขายหน่วยลงทุน บริษัทจะแจ้งวันที่โดยประมาณที่เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า อาจเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนครบทุกรายชื่อตามที่บริษัทแนะนำ เนื่องจากจำนวนเงินลงทุนมีไม่เพียงพอในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) อันเนื่องมาจากเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ บลจ. เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อ เป็นต้น หรือเนื่องจากการจัดสรรน้ำหนักของการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือเนื่องจากการที่บริษัทมิได้รับดำเนินการเป็นตัวแทนนายหน้าการซื้อขายของ บลจ. ดังกล่าว ณ ขณะนั้น
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัทในการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. ที่ทำการเสนอขายหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกเพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน และผลสำเร็จในการลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยบลจ. ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของ บลจ. นั้น

5.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุน
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิยอมรับหรือไม่ยอมรับแผนการลงทุนตามที่บริษัทเสนอให้ก็ได้ การพิจารณายอมรับ ปรับเปลี่ยน หรือปฏิเสธแผนการลงทุนดังกล่าวเป็นดุลพินิจของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุนได้ตลอดเวลา การปรับแผนการลงทุนรวมถึงการกำหนดวงเงินลงทุน และการเลือกวิธีการตัดเงินลงทุน โดยระบบจะส่งรหัส OTP ให้ผู้ใช้บริการกรอกเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ ก่อนที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือปรับแผนการลงทุนในแต่ละครั้ง จากนั้นระบบจะแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและปรับแผนการลงทุนไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล หรือแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดแล้วแต่บริษัทจะกำหนด
ในกรณีที่การปรับแผนการลงทุนเป็นผลให้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยบลจ. รายที่ผู้ใช้บริการไม่เคยลงทุนไว้เดิม ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า บริษัทจะดำเนินการขอเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบลจ. ดังกล่าวเพิ่มเติม และผลสำเร็จในการลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยบลจ. ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมนี้
ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการดำเนินการตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้ยืนยันไว้นี้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการตัดสินใจลงทุนโดยยืนยันแผนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงของการลงทุนจากผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการใช้ประโยชน์) หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการลงทุน

5.3 เอกสารประกอบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจยืนยันแผนการลงทุน ผู้ใช้บริการต้องอ่านทำความเข้าใจข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนของบลจ.ต่างๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของบลจ.ได้จากการตรวจสอบแผนการลงทุน ซึ่งจะแสดงรายชื่อหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการจะลงทุนหรือลงทุนอยู่ในขณะนั้น และผู้ใช้บริการสามารถคลิกเพื่อตรวจดูเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะไม่ยกเหตุที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นเหตุปฎิเสธเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการลงทุนใดๆ โดยบริษัทเพื่อผู้ใช้บริการ

5.4 วิธีการตัดเงินลงทุน
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการตัดเงินลงทุนได้ โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การตัดเงินเป็นรายครั้งสำหรับการลงทุนแต่ละครั้ง และการตัดเงินอัตโนมัติเป็นรายเดือนทุกเดือนในจำนวนที่ผู้ใช้บริการกำหนด โดยบริษัทจะทำการตัดเงินในวันที่ผู้ใช้บริการระบุเลือกไว้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการเลือกวิธีการตัดเงินอัตโนมัติเป็นรายเดือน ผู้ใช้บริการยังคงสามารถเลือกปิดการตัดเงินอัตโนมัติได้ในเดือนที่ไม่ต้องการลงทุน

5.5 เวลาสิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อขาย (cut-off time)
ผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบว่า ในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทกำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อขายของบริษัท ณ เวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ โดยคำสั่งซื้อขายที่ส่งหลังเวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ จะถูกตัดไปเป็นรายการลงทุนที่บริษัทจะกระทำในวันทำการถัดไป

5.6 การแจ้งผลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทจะทำการแจ้งผลสำเร็จจากการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชันหรืออีเมล หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาในการแจ้งผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแต่ละ บลจ. ที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่ ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารการยืนยันการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจาก บลจ. ในรูปแบบจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บลจ.

5.7 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ. โดยตรงหรือที่อื่นใดโดยไม่ผ่านบริษัท
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ. โดยตรงหรือที่อื่นใดโดยไม่ดำเนินการสั่งซื้อผ่านช่องทางการลงทุนของบริษัท ในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่สามารถทราบได้ถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจว่าผู้ใช้บริการจะไม่เห็นข้อมูลการลงทุนดังกล่าวในช่องทางการลงทุนของบริษัท และผู้ใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.หรือที่อื่นใดแต่เพียงผู้เดียว

6.ช่องทางการชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขาย

6.1 การชำระเงินค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจะดำเนินการผ่านบัญชี e-wallet ที่ผู้ใช้บริการเปิดไว้ โดยในการชำระเงินค่าซื้อ ระบบจะทำการตัดบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการผ่านระบบ ATS โอนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการก่อนจะโอนให้แก่บลจ.ที่เกี่ยวข้อง และในการรับเงินค่าขาย บลจ.จะโอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ จากนั้นระบบจะใช้เงินค่าขายดังกล่าวและประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการลงทุนในการดำเนินการลงทุนซื้อหน่วยลงทุนต่อไป หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ (ในกรณีที่การขายเป็นผลมาจากการสั่งถอนเงินลงทุนโดยผู้ใช้บริการ) ทั้งนี้ กระบวนการส่งคำสั่งและการโอนเงินค่าซื้อ/ขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ถือเงินของผู้ใช้บริการ เนื่องจากในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน การตัดเงินจะตัดเป็นรายครั้ง และเมื่อหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการแล้วเงินจะถูกส่งผ่านบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ ไปยังบลจ.ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีกรณีที่โอนเงินเก็บไว้ในบัญชี e-wallet หรือบัญชีธนาคารของบริษัทก่อนแต่อย่างใด และในการรับชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน เมื่อได้รับเงินเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนซื้อหน่วยลงทุนรายการต่อไปแทนผู้ใช้บริการ หรือ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการที่ผูกอยู่กับบัญชี e-wallet (ในกรณีที่การสั่งขายเป็นผลมาจากการสั่งถอนเงินลงทุนโดยผู้ใช้บริการ) โดยกรณีที่เงินจะถูกเก็บไว้ในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการจะมีเพียงกรณีดังต่อไปนี้

6.2.1 รับเงินค่าซื้อหรือค่าขายคืนเข้าในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ แล้วบริษัทไม่สามารถทำรายการลงทุนต่อได้ในวันเดียวกัน เนื่องจากการส่งคำสั่งซื้อ/ขายกระทำลงไม่ทันก่อนเวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ หรือติดวันหยุดกองทุนรวม หรือบลจ. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายเงิน หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
6.2.2 รับเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่ และบริษัทไม่สามารถทำการลงทุนต่อได้ทันที เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหรือ บลจ.
6.2.3 รับเงินที่เป็นค่าของขวัญ หรือรางวัลจากการจัดรายการพิเศษเข้าในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ สำหรับเงินดังกล่าวที่ถูกเก็บไว้ในบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ

6.3 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าการรับเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใดจากกองทุนรวมที่ผู้ใช้บริการถือหน่วยลงทุนอยู่อาจรับเงินเข้าบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการตามข้อ 6.2.2 หรือรับเป็นเช็คระบุชื่อผู้ใช้บริการ หรือรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บลจ.

6.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่ระบบของธนาคารที่ผู้ใช้บริการเลือกผูกกับบัญชี e-wallet เพื่อใช้ตัดเงินค่าซื้อและรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเกิดขัดข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อันอาจส่งผลให้การตัดเงินค่าซื้อจากบัญชีธนาคารหรือการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุนเข้าสู่บัญชีธนาคารเกิดความล่าช้า บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยไม่รอช้า และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดไม่ว่ากรณีใดจากการขัดข้องของระบบธนาคารดังกล่าว

7. การถอนเงินลงทุน

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนเงินที่ได้รับจากการลงทุนโดยการสั่งขายหน่วยลงทุนที่ตนถืออยู่ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ บริษัทจะประมวลผลเพื่อทำการแนะนำว่าจะต้องดำเนินการขายหน่วยลงทุนกองใดและในสัดส่วนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อพยายามคงสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้ยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด และตามความเหมาะสมอื่น ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทว่าเปรียบเสมือนเป็นคำสั่งขายของผู้ลงทุนเองโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

7.1 วิธีการถอนเงินลงทุน
ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวนเงินที่ต้องการ บริษัทจะดำเนินการประมวลผลผ่าน Robo-advisor และจะดำเนินการเลือกขายหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสัดส่วนการจัดสรรพอร์ต (Asset Allocation) และผลการดำเนินงานเป็นสำคัญโดยผู้ใช้บริการจะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการหลังจากส่งคำสั่งถอนเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เวลา 5 วันทำการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุจำเป็น เช่น จำนวนวันที่ได้รับเงินค่าขายของกองทุน (Settlement Date) นั้นนานกว่า 5 วันทำการ หรือ ตรงกับวันหยุดกองทุนรวม หรือ บลจ. มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายเงิน หรือกรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน หรืออีเมล หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

7.2 จำนวนเงินลงทุนที่ถอน
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการถอนได้ โดยระบุจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการถอน หรือระบุให้ถอนเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนหรือที่สามารถถอนได้ในขณะที่ส่งคำสั่งถอนการลงทุน

7.3 มูลค่าของเงินลงทุนและเวลาที่ได้รับ
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า มูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับจากการขายจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าที่ระบบแสดง ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการสั่งขาย ทั้งนี้ มูลค่าของเงินลงทุนที่จะได้รับและเวลาที่จะได้รับเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนและบลจ.ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขายกองทุนได้สำเร็จ

7.4 การถอนเงินลงทุนกรณีสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF)
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการถอนเงินลงทุนโดยการสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF) โดยระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นในการถือหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการยังไม่ครบตามที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงยืนยันที่จะสั่งขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ผู้ใช้บริการอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู้ใช้บริการอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่า ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัดทุกประการ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีซึ่งผู้ใช้บริการสามารถขอรับได้จาก บลจ.ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะเริ่มนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน หรือในกรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนมาจากบริษัทอื่นให้ถือเอาวันที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ หรือวันที่โอนหน่วยลงทุนมา (ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการแจ้งวันที่ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว)

7.5 การสั่งขายหน่วยลงทุนกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยไม่ผ่านบริษัท
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการดำเนินการสั่งขายหน่วยลงทุนกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยไม่ดำเนินการสั่งขายผ่านช่องทางการถอนเงินลงทุนของบริษัท ในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทจะไม่สามารถทราบได้ถึงการทำธุรกรรมดังกล่าว และผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว

8. การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Portfolio Rebalancing) และการขายกองทุนที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ (Fund Monitoring)

Portfolio Rebalancing ในแต่ละเดือน ในกรณีที่บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการมีเงินลงทุนในพอร์ตถึงเกณฑ์ที่บริษัทประกาศกำหนด และพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้บริการมีน้ำหนักการลงทุนเบี่ยงเบนออกไปจากพอร์ตการลงทุนที่แนะนำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบ Robo-advisor จะทำการแนะนำให้ผู้ใช้บริการทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน โดยการพิจารณาขายสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าน้ำหนักการลงทุนที่แนะนำ โดยขายหน่วยลงทุนที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในสินทรัพย์นั้นที่ผู้ใช้บริการถือครองอยู่ และดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนใหม่ทดแทน เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด

Fund Monitoring ในแต่ละเดือน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการถือครองหน่วยลงทุนที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบ Robo-advisor จะทำการแนะนำให้ผู้ใช้บริการพิจารณาขายคืนหน่วยลงทุนเหล่านั้น และดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนใหม่ทดแทน เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งแผนการปรับพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มรายชื่อหน่วยลงทุนและน้ำหนักที่บริษัทแนะนำ ให้ทำการซื้อและ/หรือขาย ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางแอปพลิเคชันหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อการปรับพอร์ตการลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชันภายในวันทำการที่บริษัทกำหนดหลังจากการแจ้งดังกล่าว
ในกรณีผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะให้บริษัททำการปรับพอร์ตดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถเลือกปฏิเสธการปรับพอร์ตได้ภายในวันทำการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่เลือกปฏิเสธหรือไม่ตอบรับว่าจะยืนยันหรือปฏิเสธภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเพื่อปรับน้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการเลือกและยืนยันไว้ให้ได้มากที่สุด ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การปรับพอร์ตดังกล่าวอาจเกิดกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อและ/หรือขายหน่วยลงทุนครบทุกรายชื่อและ/หรือครบตามสัดส่วนตามที่บริษัทแนะนำ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อหน่วยลงทุน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุนของแต่ละ บลจ. เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยตนเอง

9. การรับส่งข้อมูลผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับข้อตกลง คำบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ (รวมเรียกว่า “คำบอกกล่าว”) ที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อ้างถึงจากบริษัทโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยทางอีเมล หรือการประกาศคำบอกกล่าวบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงว่าคำบอกกล่าวทั้งหลายที่บริษัทประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้ทำการติดต่อสื่อสารนั้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดซึ่งไม่สามารถยินยอมรับคำบอกกล่าวโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
เมื่อมีการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่งหรือข้อความหรือคำบอกกล่าวจากบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากอีเมลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าวนั้นเอง การแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เป็นการกระทำแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ และผู้ใช้บริการตกลงผูกพันรับผิดชอบในผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ผู้ใช้บริการอาจแจ้งต่อบริษัทเพื่อขอยกเลิกหรือแก้ไขการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวให้ตามคำขอของผู้ใช้บริการ แต่บริษัทไม่มีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขตามคำขอดังกล่าว
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสมัครใช้บริการหรือการดำเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับ ยืนยันข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและใช้บังคับได้ระหว่างผู้ใช้บริการ บริษัท และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับรองว่าบันทึกหลักฐาน หรือเอกสาร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตาม ที่บริษัทและ/หรือผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับในการมีผลผูกพันของการดำเนินการดังกล่าว และจะไม่ปฎิเสธหรือโต้แย้งการมีผลบังคับใช้ของการดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าในประการใดๆ ทั้งสิ้น

10. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ

10.1 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบว่า ในการให้บริการ บริษัทเป็นเพียงนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้บริการแนะนำการลงทุนและจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการผ่าน Robo-advisor โดยบริษัทไม่ได้เป็นผู้ออกหน่วยลงทุนเอง หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการลงทุนแทนผู้ใช้บริการนั้นออกโดย บลจ.ที่เกี่ยวข้อง

10.2 ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ได้รับประกันผลการลงทุนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการลงทุนโดยผ่านแผนการลงทุนและการจัดสรรการลงทุนโดยระบบ Robo-advisor หรือคำแนะนำหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับผ่านแอปพลิเคชัน

10.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ ซื้อหน่วยลงทุนของบริษัท มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัท และ/หรือ พนักงานผู้ทำหน้าที่ขาย และ/หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท ตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ

11. การมอบอำนาจ

ผู้ใช้บริการตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นนายหน้าเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแทนผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งคำสั่งตัดเงินชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชี e-wallet และการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนไปยังบลจ.และบุคคลที่เกี่ยวข้องแทนผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ผู้ใช้บริการยืนยันไว้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตามธุรกรรมดังกล่าวที่บริษัทได้กระทำไปแทนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกรรมการลงทุนโดยบริษัทแทนผู้ใช้บริการ เสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ดำเนินธุรกรรมด้วยตนเอง

12. ข้อจำกัดของหน่วยลงทุนที่สามารถลงทุนได้

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า หน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการสามารถลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหรือจัดให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการสามารถลงทุนได้จะไม่รวมหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (structured notes) หรือ ผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นที่มีความซับซ้อน หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใดๆ ที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับผู้ใช้บริการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

13. ค่าบริการ

ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตรา 20 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักชำระค่าบริการดังกล่าวเป็นรายปีจากบัญชี e-wallet ของผู้ใช้บริการ โดยวิธีการคำนวณค่าใช้บริการและการหักค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่บริษัทประกาศกำหนด

14. ข้อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิด

14.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ จากการลงทุน เว้นแต่เป็นผลจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อหรือกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบริษัทเฉพาะเหตุที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของบริษัทตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะจำกัดความรับผิดไว้เพียงไม่เกินจำนวนเงินรายรับจริงย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุ ที่บริษัทได้รับแล้วจาก บลจ. ซึ่งเกิดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ใช้บริการรายนั้นๆ ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท

14.2 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ข้อมูลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือจัดให้โดยบริษัทซึ่งบริษัทได้มาจากหน่วยงานที่สาม เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฏหมาย บริษัทไม่รับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและตกลงยอมรับว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทเอง หรือจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานที่สามแต่ถูกเผยแพร่โดยบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุน

14.3 การใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องนี้ต้องการการเชื่อมต่อบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุดังกล่าว อาจเกิดการรบกวนจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ ความไม่มีเสถียรภาพของระบบ ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ การหยุดปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแอนติไวรัส ฯลฯ รวมถึงเหตุอื่นๆ อาทิ ความขัดข้อง ความไม่เข้ากัน หรือความผิดพลาดทางด้านเครือข่าย เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อการ และมาตรการการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การที่บริการถูกรบกวนหรือหยุดลง ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การไม่ได้ส่งข้อมูล การส่งข้อมูลผิด ความเสียหายของข้อมูล การถูกทำลายของข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การที่ไม่อาจจะดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การที่ไม่อาจดำเนินการตามที่ร้องขอภายในเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเหล่านี้เป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยบริษัท รวมถึงสาขา ฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน พนักงาน หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของบริษัท จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ จากการดังกล่าวทั้งสิ้น

14.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเมื่อบริษัทได้ดำเนินการไปตามการแสดงเจตนา ส่งข้อมูล คำสั่ง ข้อความ หรือคำบอกกล่าวของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทได้รับจากบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากอีเมลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเมื่อเปิดบัญชีผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน บริษัทไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการใช้ประโยชน์) หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัทผ่านแอปพลิเคชันกองทุน

15. ระยะเวลาของการใช้บริการและการเลิกสัญญา

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการอาจบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ด้วยการแจ้งปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันหรือแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางอีเมล โดยบริษัทจะทำการถอนเงินลงทุนทั้งหมดของผู้ใช้บริการและดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้บริการ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และบัญชี e-wallet และดำเนินการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้การถอนเงินลงทุนทั้งหมดตามคำสั่งปิดบัญชีของผู้ใช้บริการให้ถือเสมือนคำสั่งขายกองทุนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท โดยไม่จำกัดแต่การซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

16. คำรับรองและคำยืนยันของผู้ใช้บริการ

ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและคำยืนยันดังต่อไปนี้

16.1 ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้บริการจากบริษัทผ่านทางแอปพลิเคชัน และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้บริการ

16.2 การเข้าทำข้อตกลงและเงื่อนไข การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การจัดทำเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่ผู้ใช้บริการสามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อจำกัดตามสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ และได้ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่ออนุมัติการเข้าทำ การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การส่งมอบเอกสาร และการดำเนินการอื่นใดตามข้อตกลงและเงื่อนไข

16.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศใดๆ ไม่เป็นผู้อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายประเทศใด ๆ และไม่ได้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีความหรืออยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายใดๆ อันจะกระทบต่อการบังคับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ต่อผู้ใช้บริการ

16.4 การลงทุนผ่านแอปพลิเคชันโดยผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนที่จะเปิดกับบริษัทนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง และเงินที่ผู้ใช้บริการใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย

16.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และขั้นตอนวิธีปฏิบัติอื่นๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดรอบคอบและได้พิจารณาแล้วว่าการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยทุกประการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

16.6 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่แจ้งไว้กับบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัททำการตรวจสอบตามกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทพบว่าข้อมูลใดที่ผู้ใช้บริการแจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขและระเบียบของบริษัท และ/หรือถือว่าผู้ใช้บริการผิดสัญญา ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน และ/หรือผู้ใช้บริการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทโดยมิได้ทำการแจ้งให้บริษัททราบในทันที ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

17. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้บริษัทในความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่บริษัทและ/หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร ผู้ให้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท (“ผู้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย”) ได้รับ/อาจจะได้รับจากการเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการทวงถามหรือฟ้องร้องของบุคคลอื่นที่ให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ อันเนื่องจาก (1) การที่ผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือกระทำการใดๆ โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (2) ส่วนใดๆ ของเนื้อหา ข้อมูล คำสั่ง ของผู้ใช้บริการหรือที่ให้โดยผู้ใช้บริการ หรือ (3) การที่ผู้ใช้บริการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือการกระทำการอื่นใดของผู้ใช้บริการที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

18. การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

18.1 หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อแจ้งข้อร้องเรียนกับบริษัทได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านแผนกบริการลูกค้าของบริษัท

18.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งข้อร้องเรียนด้วยวาจา เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ผู้ใช้บริการลงนามยืนยันความถูกต้องในข้อร้องเรียนดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/ข/ด/น. 62/2552 เรื่อง การกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ในกรณีการร้องเรียนด้วยวาจา

18.3 เมื่อบริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุตินั้น โดยผ่านช่องทางอีเมล

19. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ทางอีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ประเทศ อายุและวันเดือนปีเกิด เป็นต้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้บริการ และเพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้เพื่อ (1) ส่งเสริมการขายหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ (2) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตอบข้อซักถามของผู้ใช้บริการ (3) สร้างและจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน (4) สื่อสารกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการสำรวจ แผนการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนออื่นๆ (5) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายของบริษัท (6) เปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ หรือ (7) เมื่อบริษัทเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะทำการเปิดเผย เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือโดยเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเป็นที่ต้องสงสัย นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นใดซึ่งบริษัทได้ให้คำบอกกล่าวเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับ บริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการในนามของบริษัทตามคำสั่งของบริษัท บลจ. ผู้ดำเนินการระบบการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการ e-wallet หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นเพื่อการให้บริการหรือดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัท

 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท หากมีการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศที่บริษัทได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาตั้งแต่แรก

20. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเพจ (Pages) ต่างๆ ภายนอกแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และเพจของบริษัท หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และเพจของบริษัท ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า ตัวเชื่อมโยง (Links) ที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัท หรือบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของบริษัทไม่ได้ให้การสนับสนุนเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าที่อ้างถึง การที่ผู้ใช้บริการทำการเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง บริษัทไม่มีความรับผิดชอบแต่ประการใดที่จะต้องตรวจสอบหรือประเมินเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชัน และบริษัทไม่ได้รับประกันข้อเสนอใดๆ ของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น อีกทั้งบริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเพจและเว็บไซต์เหล่านั้น ผู้ใช้บริการควรพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเพจต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมอย่างถี่ถ้วน

21. การปฏิเสธการรับประกัน

ผู้ใช้บริการตกลงว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชันนี้ได้นำเสนอแบบ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้จะปลอดไวรัสและการโจรกรรมข้อมูล และไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างไม่หยุดชะงักและปราศจากข้อผิดพลาด

22. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ข้อความ กราฟฟิค เครื่องหมาย ปุ่มไอคอน ภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ ตลอดจนการรวบรวมและการจัดโครงสร้างสิ่งดังกล่าว ตลอดจนบริการ ผลิตภัณฑ์ใดที่เกี่ยวข้อง เป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวหรือบริษัทในเครือ พันธมิตร หรือผู้ให้อนุญาตของบริษัท และผู้ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

บริษัทอนุญาตแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นส่วนตัวเท่านั้น การให้อนุญาตไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะ (1) เผยแพร่ต่อ แจกจ่ายต่อ ส่ง ขาย ให้อนุญาต หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด (2) ใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมดโดยประการใดๆ นอกจากการใช้เพื่อรับบริการจากบริษัทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (3) ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานสืบเนื่องใดๆ จากแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด (4) รวบรวมข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น (5) ใช้เมตาแท็ก (Meta tags) หรือ “ข้อความซ่อน” (Hidden text) อื่นใดซึ่งใช้เนื้อหาส่วนใดและ/หรือทั้งหมด หรือ (6) ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโรบอต (Robots) สไปเดอร์ (Spiders) ครอว์เลอร์ (Crawlers) หรือเครื่องมือรวบรวมและคัดลอกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดภาระหรือปริมาณการใช้งานที่ไม่เหมาะสมบนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงจะต้องรักษาคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของทั้งหมดที่อยู่บนแอปพลิเคชัน หรือแนบมากับหรือรวมอยู่ในแอปพลิเคชันไว้ โดยไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ ทำซ้ำ ขาย เข้าถึง แก้ไข หรือใช้ประโยชน์โดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากบริษัท เว้นแต่จะเป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในการให้อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

23. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม รวมทั้งข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้รับในอนาคตอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้งานเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ชื่อบริการอื่นใดซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “บริการของบริษัท”)

23.1 รายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
เมื่อผู้ใช้บริการได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้ และที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และเมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

23.2 ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการที่บริษัทเก็บรวบรวม ประกอบไปด้วย:
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้โดยตรง เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริการของบริษัท ข้อมูลการทำแบบประเมิน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับทีมงานของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้บริการ (Account) อื่น ๆ ที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้บริการและหน้าการสมัครบริการต่างๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการได้แสดงผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ผู้ใช้บริการใช้และวิธีการใช้งานของผู้ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้สำหรับการเข้าถึงบริการของบริษัท ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้บริการของบริษัท ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ของบริษัท ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) เวลาที่เยี่ยมชมบริการ (Access Time) และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการค้นหา

23.3 การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าใช้งานบริการของบริษัท หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทรวบรวมข้อมูลว่าผู้ใช้บริการใช้งานบริการของบริษัทในลักษณะใด ผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใด และใช้เวลาในหน้านั้น ๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้จัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัทถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับบริษัทอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

23.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ให้บริการอื่นที่ได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในบริการของบริษัท หรือบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อจัดทำสถิติ ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในบริการของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

23.5 ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

23.6 การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากระบบเก็บข้อมูลของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ (Cloud) หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทในทันที เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ หรือกรณีที่เกิดจากจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่นใด และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

23.7 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก
บริการของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ใช้บริการควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

23.8 การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม และผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

24. การไม่สละสิทธิตามสัญญา

การเพิกเฉย หรือความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว หรือเพียงบางส่วนไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และในกรณีที่บริษัท ได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการใดๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรืองดเว้นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผัน หรือการงดเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผัน หรือการงดเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น

25. การบอกกล่าว

ผู้ใช้บริการตกลงว่า การบอกกล่าวหรือการแจ้งข้อความใด ๆ หากมิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบรรดาหนังสือทวงถาม คำบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใด หากบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน โทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) จดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน รวมไปถึงการให้คนนำส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้บริการหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้โดยชอบหรือไม่ และแม้หากส่งไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่พบสถานที่ดังกล่าวไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการบอกกล่าวดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
หากกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางในการติดต่ออื่นใด ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

26. โมฆะแยกส่วน

กรณีที่ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาตกลงให้ข้อตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญาจนกว่าจะมีการเลิกสัญญา

27. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี คือศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย